30 empreses es queixen al Govern de l’enquesta d’activitats econòmiques

L’enquesta d’activitats econòmiques de les empreses és una estadística oficial que està declarada d’interès públic i que forma part del Pla d’estadística 2018-2021. Iniciada aquesta tardor pel departament d’Estadística del Govern, va adreçada a 1.619 empreses (de les quals 950 ja han estat contactades directament) i vol proporcionar dades detallades sobre l’activitat econòmica anual dels negocis i establiments del país. Una trentena d’empreses han mostrat algun tipus de queixa al Govern per aquesta enquesta, sobretot respecte a l’obligatorietat de fer-la, el termini de lliurament de la informació i també perquè voldrien disposar de més facilitats per acomplir el qüestionari. “A les empreses no els agrada perquè fins ara no estaven acostumades a facilitar certes dades que demanen. Algunes ja les han donades a certs registres, i és el Govern qui hauria d’anar als registres a demanar-les”, explica el president de la petita i mitjana empresa, Marc Aleix. L’enquesta té com a objectiu proporcionar informació detallada sobre l’activitat econòmica anual de les empreses i establiments del Principat, desglossades en 17 sectors productius i 4 dimensions d’ingressos. Les dades, que no tenen el grau de rigorositat que es necessita en els diferents registres administratius, són imprescindibles per fer diverses estadístiques oficials. Així, segons el Govern, la informació obtinguda de l’enquesta és indispensable per a l’estadística estructural de les empreses, el comerç internacional de serveis, la balança de pagaments i la posició inversora internacional. Però també l’estimació dels agregats de la comptabilitat nacional, l’activitat empresarial en R+D+I, l’estimació de costos laborals, o els equipaments i usos en noves TIC a l’empresa (inclòs el comerç electrònic), estadístiques oficials també recollides en el Pla estadístic 2018-2021 i homologades el màxim possible amb l’estadística oficial europea. En concret, el qüestionari anual contempla la identificació tant dels ingressos com de les despeses, inversions, existències i treballs fets per altres empreses segons l’àmbit territorial en el qual han sigut generats (dins o fora d’Andorra), informació sobre l’estructura de personal ocupat o la distribució entre l’activitat econòmica principal i activitats secundàries. És aquesta concreció i detall de les preguntes, el que provoca que “més que una enquesta sembli un control sobre les empreses”, diu el president de la PIME.

L’enquesta d’activitats econòmiques de les empreses és una estadística oficial que està declarada d’interès públic i que forma part del Pla d’estadística 2018-2021. Iniciada aquesta tardor pel departament d’Estadística del Govern, va adreçada a 1.619 empreses (de les quals 950 ja han estat contactades directament) i vol proporcionar dades detallades sobre l’activitat econòmica anual dels negocis i establiments del país. Una trentena d’empreses han mostrat algun tipus de queixa al Govern per aquesta enquesta, sobretot respecte a l’obligatorietat de fer-la, el termini de lliurament de la informació i també perquè voldrien disposar de més facilitats per acomplir el qüestionari. 
“A les empreses no els agrada perquè fins ara no estaven acostumades a facilitar certes dades que demanen. Algunes ja les han donades a certs registres, i és el Govern qui hauria d’anar als registres a demanar-les”, explica el president de la petita i mitjana empresa, Marc Aleix. 
L’enquesta té com a objectiu proporcionar informació detallada sobre l’activitat econòmica anual de les empreses i establiments del Principat, desglossades en 17 sectors productius i 4 dimensions d’ingressos. Les dades, que no tenen el grau de rigorositat  que es necessita en els diferents registres administratius, són imprescindibles per fer  diverses estadístiques oficials. 
Així, segons el Govern,  la informació obtinguda de l’enquesta és indispensable per a l’estadística estructural de les empreses, el comerç internacional de serveis, la balança de pagaments i la posició inversora internacional. Però també l’estimació dels agregats de la comptabilitat nacional, l’activitat empresarial en R+D+I, l’estimació de costos laborals, o els equipaments i usos en noves TIC a l’empresa (inclòs el comerç electrònic), estadístiques oficials també recollides en el Pla estadístic 2018-2021 i homologades el màxim possible amb l’estadística oficial europea. 
En concret, el qüestionari anual contempla la identificació tant dels ingressos com de les despeses, inversions, existències i treballs fets per altres empreses segons l’àmbit territorial en el qual han sigut generats (dins o fora d’Andorra), informació sobre l’estructura de personal ocupat o la distribució entre l’activitat econòmica principal i activitats secundàries.   És aquesta concreció i detall de les preguntes,  el que provoca que “més que una enquesta sembli un control sobre les empreses”, diu el president de la PIME.

Publicació de resultats
La difusió dels resultats d’aquesta enquesta oficial està prevista dins del primer trimestre de l’any 2019 i comprendrà dades dels anys 2017 i 2016 sobre l’activitat principal i secundària, personal ocupat, nombre d’hores treballades, despeses de personal i d’explotació, xifra de negocis, consums i inversions. En la mesura que la mostra efectiva d’empreses ho permeti (preservant el secret estadístic i garantint una precisió mínima), es desglossaran els resultats públics d’aquestes variables pels 17 sectors d’activitat econòmica que comprèn l’enquesta, segons informa el Govern.
L’enquesta de cada any seleccionarà de forma aleatòria fins al 90% del total d’empreses-establiments obligats a col·laborar-hi, de manera que únicament el 10% de les empreses-establiments formaran part permanent de la mostra (en principi, totes aquelles que ingressen anualment més de 6.000.000 d’euros).   
Per la seva banda, des de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) entenen el neguit de les empreses, però també recorden l’obligatorietat del compliment, segons el decret d’aprovació del programa estadístic anual 2018. Tant la CEA com la Cambra van traslladar al Consell Andorrà d’Estadística que l’enquesta demana més informació de la que els empresaris lliuren al registre, i que aquest fet “genera una càrrega de feina extra i feixuga per a les empreses que han estat sol·licitades. També es va traslladar el fet que una part de les dades que es sol·liciten en aquesta enquesta ja es troben definides en els comptes anuals presentats per les empreses al registre mercantil”, explica Jordi Nadal-Balletbó, membre de la junta directiva de la CEA.
Des del Comitè d’estadística es van comprometre a estudiar l’enquesta  per valorar quina informació ja s’ha remès al registre. “Hi ha el ferm compromís per part de la CEA, així com dels membres integrants del Consell Andorra d’Estadística,  segons se’ns va assegurar, de cercar solucions, millorar i facilitar la confecció d’aquesta enquesta en un futur”, va afirmar Nadal-Balletbó.

https://www.bondia.ad/societat/30-empreses-es-queixen-al-govern-de-lenquesta-dactivitats-economiques

https://www.bondia.ad/societat/30-empreses-es-queixen-al-govern-de-lenquesta-dactivitats-economiques